تبلیغات
Nothing To Display - تأثیرات عوامل سازمانی بر نتایج بالقوه كارآفرینی درون سازمانی: تحقیقی در شاخه صنعت فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات
 
Nothing To Display
you are in my heart 4ever
 
 
Archive of SID
دانشمدیریت، دوره ٢٠ ، شماره ۷۹ ، زمستان ١٣٨٦ ، از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۴
تأثیرات عوامل سازمانی بر نتایج بالقوه كارآفرینی درون
سازمانی: تحقیقی در شاخه صنعت فنآوریهای
اطلاعات و ارتباطات
علیرضا امیرکبیری* ۱، امید محمودیان ۲
١ استادیار دانشكده مدیریت، دانشگاه آزاد، واحد تهران مركز، ایران
۲ کارشناسارشد مدیریت، دانشگاه آزاد، ایران
(۱۳۸۶/۹/ ١٣٨٦ ، تاریخ تصویب: ۲۷ /٢/ (تاریخ دریافتمقاله: ۲
چکیده
در این مقاله، روابط بین عوامل سازمانی موثر بر کارآفرینی درونسازمانی و نتایج بالقوه
کارآفرینی درونسازمانی تحقیق شده است. عوامل سازمانی که کارآفرینی درونسازمانی را تحت
تأثیر قرار میدهد عبارتند از: حمایت مدیریت، امکان تفویضاختیار تصمیمگیری، پاداشدهی،
تأمین فرصت کافی برای توسعه خلاقیت، از میان برداشتن موانع سازمانی و انگیزش کارکنان.
نتایج بالقوه کارآفرینی درونسازمانی؛ رضایت شغلی و رضایتمشتری درکشده است. دادههای
تحقیق، از ۹۴ کارشناسفنی در ۴ شرکت که در شاخه صنعت فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات
فعالیت میکنند جمعآوری شده است. نتایج تحقیق نشان داده استکه بین دادن امکان تفویض
اختیار در تصمیمگیری به کارکنان، تأمین فرصت کافی برای بروز خلاقیت کارکنان و برانگیختن
کارکنان با نتایج بالقوه کارآفرینی درونسازمانی یکرابطه مثبت وجود دارد. این نتایج، برای
شرکتهایی که تلاشمیکنند جهتگیری کارآفرینی داشته باشند میتواند سودمند باشد.
واژههایکلیدی: کارآفرینی درونسازمانی، عوامل سازمانی، صنعت فنآوریهای
اطلاعات و ارتباطات
Email: omidmahmoudian@gmail.com : ∗ نویسنده مسئول
www.SID.ir
Archive of SID
دانشمدیریت، دوره ٢٠ ، شماره ۷۹ ، زمستان ١٣٨٦
١٢٨
مقدمه
‐۱۹۵۰) « جوزف شوم پیتر » تحقیقات کارآفرینی معاصر با مطالعات اقتصاددانی بنام
مطرح کرده استکه پدیدآورندگان محصولات جدید، « شوم پیتر » . ۱۸۸۳ ) شروع شد
روشهای نوین تولید و نوآوریهای دیگر محرکفعالیتهای اقتصادی که ابزار اصلی
کارآفرینی را بهعنوان یکفرآیند « شوم پیتر » [ توسعه اقتصادی است کارآفرینان هستند [ ۱
تعریفمیکند که، کارآفرینان به طور مداوم محصولات یا روشهای « تخریب خلاق »
تولید جدید را جایگزین روشهای کنونی کنند یا به طور اساسی، روشهای تولید کنونی
عمومًا بر روی فعالیتهای « شوم پیتر » را از بین ببرند. اگرچه گفته میشود که تحقیقات
کارآفرینی فردی تمرکز یافته است، اما همراه با شوم پیتر تحقیقات زیادی [ ۲] مطرح شده
است که در آنها پرداختن به کارآفرینی را در سطح سازمان بهعنوان یکضرورت بیان
کردهاند. با حرکت از این رویکرد میتوان گفت که، کارآفرینی درونسازمانی یک
تا حد زیادی » گرفته « تا حد زیادی محافظه کار » الگوی رفتاری بوده و تمامی شرکتها از
بر روی یکپیوستار قرار میگیرند. شرکتهایی که جهتگیری کارآفرینی « کارآفرین
دارند، ریسکپذیر، نوآور و پیشتاز هستند. برعکس، شرکتهای محافظه کار؛
را میپسندند. موقعیت « منتظر باشو ببین » ریسکناپذیر، کمتر نوآور و خیلی بیشتر اصول
(جایگاه) یکشرکت در این پیوستار، بهعنوان شدت یا تمرکز کارآفرینی آن (شرکت)
استفاده میشود. کسب و کارها برای این که سطح کارآفرینی خود را در سالهای اخیر
افزایشدهند به فعالیتهای هزینهدار روی آوردهاند، در واقع کارآفرینی درونسازمانی به
دلیل بیشتر نوآور بودن، امکان رفتار کردن پیشتازانه و با پذیرشریسکمتناسبفرصت
افزایشدرآمدها را میدهد به تدریج علاقه به آن بیشتر میشود. اجراهایی که به پشتیبانی
کارآفرینی درونسازمانی معطوفاند ضرورت دارد با درکی صحیح سازماندهی شوند تا
به شکلی بتواند سطح کارآفرینی را افزایشدهد. موضوع تحقیق بهویژه در شاخههای
صنعتی که پویا و همراه با تغییرات خیلی سریع میباشند اهمیتی حیاتی کسب میکند. به
این دلیل هدفاصلی در این تحقیق بحثکردن درباره عوامل سازمانی حمایتکننده
کارآفرینی با نتایج بالقوه کارآفرینی درونسازمانی و به میان گذاشتن روابط بین آنها است.
در این جهتبه طور ترجیحی کارآفرینی درونسازمانی و عوامل پشتیبانیکننده کارآفرینی
درونسازمانی توضیح داده شده استو تأثیرات این عوامل بر نتایج بالقوه کارآفرینی
درونسازمانی تجزیه و تحلیل شده است.
www.SID.ir
Archive of SID
تأثیرات عوامل سازمانی بر نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی ...
١٢٩
۱. کارآفرینی درونسازمانی
کارآفرینی درونسازمانی، در کنار این كه بیشتر نوآور و پیشکنشانه بودن و
ریسکپذیری کسبو کارها را پشتیبانی میکند، با فراهم کردن استفاده موثر از منابع
درونسازمانی چه در قلمرو مدیریتی و چه در بازار، منافع زیادی را با ایجاد رویکردهای
متناسب تأمین میکند. جدا از این به دلیل منحنی یادگیری که تشکیل میدهد خشنودی
کارکنان را افزایشمیدهد، همزمان ترکنکردن کارکنان سازمان یا، به عبارتی ماندگاری
سازمانی را نیز تأمین میکند.
تعریفشده است که این ورودی « ورودی جدید » کارآفرینی درونسازمانی بهعنوان
همراه با محصولات/ خدمات جدید یا موجود به بازارهای جدید و یا تشکیل یافته تعریف
میشود. کارآفرینی درونسازمانی نوآوریهای محصول/ خدمت، پذیرشریسکو
پیشتازانه رفتار کردن؛ علاوه بر این ها مبادرت کردن به یککار جدید، کارآفرینی درون
.[ سازمانی تجدید حیات سازمانی را دربر میگیرد [ ۱
بازنگری استراتژیها و سازمانی به رغم این که با یکدیگر مرتبط هستند اما رویکردهای
متفاوتی را دربر میگیرند، بازنگری با تغییر دادن حیطه کار یا فعالیت، تغییر دادن رویکرد
رقابتی و یا تغییر دادن هر دوی آنها، پویاسازی عملیات شرکت را بازتاب میدهد. به
عبارت روشنتری در تازهگردانی استراتژیکی باید به هر دوی استراتژیهای در سطح
شرکت(مانند تعیین قلمرو کالا/ بازار) و استراتژیهای در سطح کسبو کار (مانند تعیین
منابع مزیتهای رقابتی قابل تداوم) پرداخت [ ۵]. اما در بازنگری سازمانی، طراحی و ایجاد
ساختارهای کاری منعطفو قابل تطبیق با محیط اهمیت دارد. براساسنقاط مهم تازه شده
در کاری که انجام میگیرد، تولید یا خدمتی که ارائه میشود دگرگونی در معنای سازمانی
را دربرمیگیرد. براساسنتایجی که در نتیجه پرداختن دوباره به ساختار کلی کار پدید
میآید بازنگری سازمانی یا حرکتبه سوی تغییرات استراتژیکی در برنامه روزانه قرار
میگیرد. هر نوع تغییر و نوآوری که میتواند در محتوا و مفهوم کلی کاری که اجرا
میشود پدید آید ایجاب میکند که بتوان یکفرآیند بررسی مداوم و پیوسته تدوین کرد.
این مفهوم تداوم، برای بررسی مشاهده میشود، زیرا تعقیبکردن نوآوریهای پیوسته و
مداوم با سازگار بودن به ساختدهی مجدد مستمر به اندازهای که دیده میشود آسان
نمیباشد. به این دلیل بازنگری به پدید آمدن مفهوم تازه بازنگری پیوسته و قابل تداوم
منجر شده است. [ ۲] پیشتازانه بودن، با تعریفکردن، فهمیدن و درککردن پیشآمدها
www.SID.ir
Archive of SID
دانشمدیریت، دوره ٢٠ ، شماره ۷۹ ، زمستان ١٣٨٦
١٣٠
از قبل در ماهیت امکان انجام دادن فعالیتهای مناسبتر و رفتار کردن سریعتر است. پیشتاز
بودن، پذیرش ریسکو همزمان امکان استفاده کردن از تفویضاختیار را هم دربر
میگیرد.
برای این كه بتوان کارآفرینی درونسازمانی را بر روی پایههای صحیح پایهگذاری
کرد، به ویژه ضرورت دارد مفهوم ریسکپذیری مدیریتی، کنکاش شود. پذیرش ریسک
مدیریتی یکبخشمهم کارآفرینی درونسازمانی را تشکیل میدهد. اما کارآفرینی
درونسازمانی، ریسکی را بیان میکند که از ریسکبر عهده گرفته شده در پروژههای
تحقیق و توسعه با محتواتر است. هزینههای تحقیق و توسعه زیاد تکو تنها، به عدم
اثربخشی درونی، در نتیجه بیشتر از پذیرشریسک، به مستهلککردن منابع برای ایجاد
محصول و یا تکنولوژی جدید میتواند منجر میشود. بسیاری از تحقیقات به رغم مطرح
کردن این که هزینههای تحقیق و توسعه زیاد، خیلی بیشتر به نوآوری محصول و فرآیند
منجر میشودکه این وضعیت باید با جزئیات بیشتر تحقیق شود. به همین شکل، ممکن است
که یکشرکت تعدادی حق امتیاز داشته باشد که شاید از نظر مالی ارزشچندان زیادی
دربر نداشته باشد و نتواند سودهای بیشتری را تأمین کند. از این نظر پذیرشریسکفقط از
طرف مدیران و رهبران در سطح عالی سازمان، یکروشیا نظر قدیمی است. توسعه و
رویکردهای تکنولوژیکی نوین، ضرورت پذیرشریسکرا به شکلی متعادل در سطوح
.[ متفاوت سازمانی را به میان گذاشته است[ ۲
کارآفرینی درونسازمانی به دلیل این که یکاندیشه حمایتکننده توسعه فردی و
درونسازمانی را به وجود میآورد میتواند ارزششرکت را افزایشدهد. این اندیشه به
ویژه میتواند با ایجاد یکفرهنگسازمانی که همکاری متقابل وظیفهای را تشویق کند،
تأمین پاسخگویی سریعتر شرکت به بازار و فرصت دادن به استفاده کارکنان از قابلیتهای
خلاق خود به دست آید. به رغم این که کارآفرینی درونسازمانی افزودههای بالقوه ایجاد
میکند، اما بدلیل آن که فعالیتهای کارآفرینی میتواند به کاهشقدرت رقابتی منجر
شود و ریسکعدم موفقیت زیاد را دربرداشته باشد به طورکلی مدیران تمایل زیادی به آن
نشان نمیدهند. عدم موفقیتهایی که کارآفرینی درونسازمانی باعث آن میشود، به دلیل
افزایشدادن احتمال کم شدن نقشمدیران و تحت تأثیر قراردادن کار راهه مدیر در
.[ جهتمنفی، دلایل اصلی عدم تمایل مذکور هستند [ ۱۰
در نتیجه تحقیقات تأثیر زیاد عوامل سازمانی بر مفهوم کارآفرینی درونسازمانی و
www.SID.ir
Archive of SID
تأثیرات عوامل سازمانی بر نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی ...
١٣١
نوآوری به وضوح پدیدار شده است[ ۸]. تحقیقات به طور مداوم در معنای مدیریتی به
یافتن عوامل لازم برای ایجاد کردن این محیط تلاشکردهاند. بر روی عوامل مشترک
توافق کاملا حاصل نشده است. اما بنا به اعتبار دیدگاه کلی عوامل تأثیرگذار بر محیط
داخلی، تأثیر زیادی به مفهوم کارآفرینی سازمانی دارد.
۲. عوامل سازمانی پشتیبانیکننده کارآفرینی درونسازمانی
در نتیجه مطالعات انجام شده، مشاهده شده که ششعامل اصلی وجود دارد که توسعه
کارآفرینی درونسازمانی را تأمین میکند. این عوامل عبارتند از: حمایتو پشتیبانی
مدیریتی، برداشتن موانع سازمانی (اصول و قواعد بی لزوم و رویکردهای فکری محدود و
یا تنگ)، تأمین زمانی که بتواند به پدید آمدن نوآوری کارکنان امکان بدهد، امکان
.[ تفویضاختیار در تصمیمگیری، پاداشدهی کارکنان و برانگیختن کارکنان هستند [ ۷
۲. تأمین حمایتمدیریتی ‐۱
عامل حمایت مدیریتی، در داخل شرکت به پشتیبانی کردن کارآفرینی درونسازمانی و
.[ به همکاری مدیران عالی سازمان برای توسعه کارآفرینی درونسازمانی مربوط است [ ۸
این حمایت میتواند با اهمیتدادن سازمان به توسعه و خلاقیت کادرهای مدیریتی و با این
هدفبا شکل دادن به ساختار سازمانی و روابط سازمانی برای رسیدن به این هدفتامین
شود. عناصر اصلی مفهوم پشتیبانی مدیریتی، نشان دادن درکو افکار ایجاد شده از طرف
کارمند، بازکردن جلوی روی این فکر برای امکان بالندگی و شاید جهت دهی آن و با
هدف امتحان در کوتاهترین زمان ممکن در یکپروژه آزمایشی یا اجرا پشتیبانی کردن
است. در اینجا مهمترین شیوه رفتار، مشاهده شدن کارکنان به عنوان منبع افکار خلاق و
رفتار کردن این گونه با آنها است.
به عنوان ضمیمه به این ها حمایت مدیریتی به شکلهای زیادی میتواند تأمین شود.
رویکردن به افکار وپیشنهادهای نوین به عنوان حیطه توسعه بالقوه، پشتیبانی از ابراز عقاید و
پیشنهادهای نوین و ارائه آشکار آن و ساختدهی کردن سیستم و فرآیندهای
درونسازمانی را به شکلی که فعالیتهای کارآفرینی را آشکار سازد بعضی از این روشها
. [۲] [ هستند [ ۸
www.SID.ir
Archive of SID
دانشمدیریت، دوره ٢٠ ، شماره ۷۹ ، زمستان ١٣٨٦
١٣٢
۲. شناختن امکان تفویضاختیار به کارکنان در تصمیمگیری ‐۲
سازمانها بهویژه در طی فعالیتهای که نوآوری و خلاقیت ایجاب میکند باید کارکنان
خلاق خود را مورد حمایت قرار دهند. به جای انتقاد و مجازات کردن خطاهای احتمالی
به شکلی منفی، باید با هدف بالندگی کارکنان مورد حمایت قرار گیرند. در کوششهای
نوآوری شرکتیا در حل مسائل مواجه شده باید به رویکردها و مشارکتهای کارکنان و
به اجرا کردن راه حلهایی (کارکنان) که تولید میکنند فرصتداده شود. هدفاصلی
باید ایجاد زمینه و محیط کاری باشد که به کارکنان امکان دهد که بتوانند تصمیمات
.[ مربوط به خود را خودشان اتخاذ کنند [ ۸
۲. پاداشدهی کارکنان ‐۳
موفقیت کارآفرینی در مقیاسزیادی به پاداشدهی نتایج تکیه دارد. پاداشدهی با
افزایشدادن عملکرد بالندگیهای فردی موفق و تولید کردن اندیشهها را تأمین میکند.
سیستم پاداشدهی باید امکان پذیرشمسوولیت کارمند را فراهم کرده و به عملکرد وابسته
باشد. همزمان در داخل سازمان امکان تشخیصو تمیزدادن کارکنانی که خلاقیتو
نوآوری دارند باید به طور منظم صورت گیرد [ ۳]. با ایجاد کردن یکسیستم پاداشدهی
که به اهداف معطوف بوده، بازخور داشته باشد، به مسوولیتهای فردی تکیه داشته و به
نتیجه/ نتایج مشخصمعطوف باشد، به این صورت کارآفرینی درونسازمانی تشویق
میشود. یکچنین سیستم پاداشدهی، کارکنان را با پذیرشریسکبه مشارکتبه
.[ فعالیتهای خلاق برمیانگیزد [ ۸
۲. برداشتن موانع سازمانی ‐۴
موانع سازمانی، میتواند فیزیکی یا به عبارت دیگری محدودیتهای تعیین شدة قوانین
سازمان باشد. علاوه بر آن این موانع میتواند رویکردهای فکری محدودی باشد که
کارمند در ذهن خویشمجسم میکند و یا یکنتیجه رفتارهای اجرا شده برای انجام دادن
این تجسم باشد. چنین موانعی مانع میشود که کارمند مسایل و مشکلات مرتبط با کار
خود را مثل این كه از بیرون مینگرد، مشاهده و درککند. درخصوصاین كه کارکنان
بتوانند به سازمان و کارها با یکچشمانداز گستردهتر و با یکدید عینیتر بنگرند باید به
آنها جسارت داده شود. سازمانها هنگامیکه کارهای مهم خود را اجرا میکنند باید از
www.SID.ir
Archive of SID
تأثیرات عوامل سازمانی بر نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی ...
١٣٣
اجرای دقیق و حساس روشهای استاندارد، از وابستگی به تعاریفکاری با قالب محدود و
از استانداردهای بدون تغییر عملکرد دور شده و اجتناب کنند. ساختار سازمانی باید بر روی
.[ اصول پشتیبانیکننده و خلاق بنا شود [ ۸
۲. تأمین زمانی کافی برای امکان پدیدار ساختن خلاقیتکارمند ‐۵
فرآیند پدید آمدن افکار خلاق، فرآیندی مانند خوابیدن مرغ بر روی تخمها زمانبر
است. به عبارت دیگری، برای این که بتوان افکار خلاق را تولید کرد لازم استکه
کارمند به حد کافی زمان داشته باشد. سازمانها باید برای بروز خلاقیتدر کارکنان خود
برنامهریزی کرده و برای خلاقیت باید فرصت کافی به آنها داده شود. سازمانها نباید برای
تمامی گامهای کاری کارمند محدوده زمانی بگذارند. هنگام حل و فصل کردن مسائل و
مشکلات، به فعالیتکردن دراز مدت با هم با کارکنان دیگر باید با اشتیاق نگریسته شود
.[ علاوه بر آن کارکنان باید برای توجه به نوآوری و خلاقیت، فرصتکافی داشته باشند [ ۴
۲. انگیزشکارکنان ‐۶
انگیزشکارکنان، با گردهمایی تمامی عوامل و ابعاد بحثشده میتواند به وجود بیاید.
معیارهای انگیزشفردی متغیرند. انگیزشکارمند، کام ً لا به متغیرهای فردی، سازمانی و
محیطی بستگی دارد. به این دلیل کنترل کردن انگیزشفردی و انجام دادن مطالعه بر روی
آن تا حد زیادی دشوار است. دلیل این که در این مقاله به پاداشدهی و انگیزشبهعنوان
دو متغیر اصلی پرداخته شده است، باور بسیاری از متخصصان مدیریتآن استکه
سیستمهای پاداشدهی و انگیزش فردی مورد استفاده در کسب و کارهایمان باید از
یکدیگر تفکیکشود. در بررسیهایی که قبل از آغاز تحقیق انجام دادیم مشخصکردیم
که موسسات تجاری پرداختهای اضافی را به عنوان مکانیزمهای پاداشدهی به کار
میبرند اما این پاداشدهی متکی به عملکرد نبوده، بلکه در دورههای معین با توزیع کردن
آن به تمامی کارکنان انجام میگیرد. دلیل دیگر از انجام این تفکیک، ناشی از این
خواست ما است که به انگیزشخیلی بیشتر در داخل سازمان به طور فردی و بر پایه عینیتر
پرداخته شود. همانطوری که در تحقیق در سوالاتپرسشنامه مرتبط با انگیزشهم این
وضعیتبه طور واضح مشاهده میشود.
یکی از موانع خیلی بزرگپیشروی کارآفرینی درونسازمانی؛ به رغم این که در
www.SID.ir
Archive of SID
دانشمدیریت، دوره ٢٠ ، شماره ۷۹ ، زمستان ١٣٨٦
١٣٤
مقیاسمعینی ریسکدربر میگیرد استفاده سازمانها از فنون مدیریتی سنتی موجود در
بازارهایی است که تحولات مهمی اتفاق میافتد. معلوم شده است که فنون مدیریتی سنتی،
کارآفرینی و خلاقیتفردی را در جهتمنفی تحتتأثیر قرار میدهد. به این دلیل مفید
است که سازمانها فلسفههای مدیریتی خود را تجزیه و تحلیل کنند. سازمانهای بسیاری از
نظر فنون مدیریتی و فرهنگدرونسازمانی کهنه شدهاند و نتوانستهاند خودشان را نو کنند.
در چنین سازمانی برای این که بتوان ارزشهای نوینی تولید کرد، باید فرهنگهای جدیدی
ایجاد کرد و فرصتهای جدیدی را به دست آورد، شاید فقط از نظر گذراندن ساختارهای
کاری قدیمی نتواند کفایت کند. در بعضی تحقیقات انجام شده یافتههای مهمی در این
جهت بهدست آمده است. برای نمونه، ارزشهای پرفشار در داخل شرکت(محقق این
ارزشهای پرفشار را عوامل نامحسوس نامیده، عوامل محسوس را هم ارتباطات، یکپارچه
شدن و کنترل عنوان کرده است) کارآفرینی درونسازمانی را در مقیاس زیادی تحت تأثیر
.[ قرار میدهد[ ۱۰
۳. نتایج بالقوه کارآفرینی درونسازمانی
کارآفرینی درونسازمانی، با به وجود آمدن شکلهای جدید کاری یا یادگیری، امکان
پاسخگویی (مقابله) خیلی سریع به تغییرات در بازارهایی که فعالیت میکنند و قابلیت
سازگاریشان به محیط بیرونی را افزایشمیدهد [ ۴]. از طرفدیگر کارآفرینی
درونسازمانی، تأثیرات مثبتی بر روی عملکردهای مالی و غیرمالی(رضایتشغلی و
.[ رضایت) سازمانها دارد [ ۲
از نتایج بالقوه کارآفرینی درونسازمانی، اولی رضایت شغلی است. رضایت شغلی به
عنوان وضعیتاحساسی مثبتی میتواند تعریفشود که در نتیجه ارزیابی شغلی فرد بهوجود
میآید. موفقیت شغلی، تولید، تعامل با کارکنان دیگر و خطمشیهای سازمانی بر روی
رضایت شغلی تأثیر دارند [ ۶]. تحقیقات نشان داده است که رضایتی که این عناصر متفاوت
پدید میآورد، باعثمیشود که کارکنان وظایفخود را خوب، موثر و موفق به جا آورند
.[۹]
از نتایج بالقوه کارآفرینی درونسازمانی همچنین، رضایتمشتری ادارکشده است.
رضایت مشتری از طریق قیاسکردن انتظارات قبل از خرید یکمحصول/ خدمت با
عملکرد ادارکشده بعد از مصرفبه وجود میآید. بهعبارت دیگری نتیجهای که
www.SID.ir
Archive of SID
تأثیرات عوامل سازمانی بر نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی ...
١٣٥
مشتریان در نتیجه مصرفیکمحصول/ خدمتبه دستمیآورند و اگر از انتظاراتشان
خیلی بیشتر باشد رضایت، واگر كمتر از انتظاراتشان باشد عدم رضایت بوجود خواهدآمد.
به این دلیل متناسببودن محصولات/ خدمات با انتظارات و هدفاستفاده مشتریان، دلیل
اصلی رضایتاست. اما هدفاصلی کوششها در جهتتأمین رضایتمشتری، تأمین
خرید دوباره محصولات/ خدمات از طرف مشتریان است. به دلیل یافتههای تحقیق در
جهتخدمتبهتری که کارکنان با رضایتشغلی زیاد به مشتریان میدهند
تأثیرپذیریهای متقابل بین کارکنان و مشتریان موضوع بررسی شده است. در تحقیقات
انجام شده در این جهتیافته شده استکه رضایتشغلی یکدلیل مهم در ارائه خدمت
بهتر کارکنان بوده و مشاهده شده است که ارزیابی همزمان رضایتشغلی با رضایت
.[ مشتری ضرورت دارد [ ۳
کارآفرینی درونسازمانی، با تأمین استفاده موثر منابع داخلی شرکت، به امکان بوجود
آوردن رویکردهای صحیح متعلق به مدیریتو بازار را میدهد. از طرفدیگر به سبباین
که یادگیری سازمانی، ح  سموفقیت، وارد شدن به یکتعامل (تأثیرپذیری متقابل) بهتر با
کارکنان دیگر را پشتیبانی میکند، رضایت شغلی کارکنان را افزایشمیدهد. این وضعیت
راه را جهت کارکنان برای تولید کردن خروجیهای مناسب با انتظارات مشتریان میگشاید
.( نمودار ( ۱
عوامل سازمانی پشتیبانیکننده
کارآفرینی درونسازمانی
نمودار( ۱): مدل تحقیق
انگیزشکارکنان
پاداشدهی کارکنان
تأمین فرصتکافی برای خلاقیت
شناختن امکان انعطافدر تصمیمگیری
از میان برداشتن موانع سازمانی
پشتیبانی مدیریتی
رضایت شغلی
رضایتمشتری ادراکشده
نتایج بالقوه کارآفرینی درونسازمانی
www.SID.ir
Archive of SID
دانشمدیریت، دوره ٢٠ ، شماره ۷۹ ، زمستان ١٣٨٦
١٣٦
۴. روشتحقیق
هدفاین تحقیق، بررسی کردن رابطه بین عوامل پشتیبانیکننده کارآفرینی
درونسازمانی با نتایج بالقوه کارآفرینی درونسازمانی است. با توجه به این هدفاین
تحقیق بر روی کارکنان در شرکتهای تجاری که درشاخه صنعتفنآوری اطلاعات و
ارتباطات کار میکنند اجرا شده است. در تحقیق روشپرسشنامه به کار برده شده و
پرسشنامهها بین کارکنانی که پایه فنی (مهندسی) داشتندتوزیع شده است. ۹۴ عدد
پرسشنامه در ۴ شرکتتجاری که در قلمرو فنآوری اطلاعات و ارتباطات کار میکند از
طرف کارکنانی که در گروهها بر مبنای پروژه فعالیتمیکنند پاسخ داده شده است. این
چهار شرکت به این دلیل بهعنوان موضوع تحقیق انتخاب شدهاند که در قلمرو کاری خود
موفق هستند. اکثر مشارکتکنندگان این ارزیابی را فارغالتحصیلان رشته مهندسی
کامپیوتر، الکترونیکو صنایع تشکیل دادهاند. شیوه کاری که کارکنان و شرکتهای
تجاری اجرا میکنند، به شکل مدیریتپروژه و کار تیمی است. سوالات پرسشنامه مرتبط
با عوامل سازمانی که کارآفرینی درونسازمانی را پشتیبانی میکند با استفاده از مطالعات
۸] و سوالات معطوفبه نتایج بالقوه کارآفرینی درونسازمانی ] « هورن سبای و همكارانش »
۷] توسعه داده شده است. دادههای به دستآمده در ] « هی نانن و کورولا » هم از مطالعات
تحلیل شده است. spss نرم افزار
قبل از ارزیابی نتایج، دادههای مرتبط با سوالاتی که میخواهد آزمایششود
گروهبندی شدهاند. سوالات مرتبط با متغیرهایی که در پرسشنامه استفاده شده است ترجیحًا
تابع تحلیل عاملی قرارگرفته است و متغیرها گروهبندی شدهاند. در اینجا هدفاز تعیین
کردن این است که به چه میزان میتوان هر یکاز متغیر (سوال)ها را با مفاهیم ساختاری
(عامل) مربوطه مرتبط ساخت. به طور آرمانی هر سوال باید با یکضریب بالا (زیاد) به
عامل خود بار شده، اما عوامل دیگر باید به طور نسبی با یکضریبخیلی کمتر رابطهدار
ساخت. در نگاره ( ۱)و ( ۲)، نتایج تحلیل عاملی سوالات متعلق به عوامل سازمانی
پشتیبانیکننده کارآفرینی درونسازمانی با نتایج بالقوه کارآفرینی درونسازمانی ارایه شده
است. هر متغیر به عامل مربوطه تا حد ممکن با یکضریبزیادی بار میشود.
۶۱ % از جمع واریانس، و / عوامل سازمانی پشتیبانیکننده کارآفرینی درونسازمانی ۲۳
۵۶ % از جمع واریانس را / عوامل متعلق به نتایج بالقوه کارآفرینی درونسازمانی هم ۶۹
توضیح میدهد.
www.SID.ir
Archive of SID
تأثیرات عوامل سازمانی بر نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی ...
١٣٧
نگاره( ۱): نگاره تحلیل عاملی متعلق به عوامل سازمانی پشتیبانی کارآفرینی درونسازمانی
F6 F5 F4 F3 F2 F عوامل 1
پشتیبانی مدیریتی
% عمومًا به ایدههای نوین وخلاق پاداشداده میشود ۵۸
کارکنانی که فکر و پیشنهادهای جدید میدهند، از
جانبمدیریتپشتیبانی میشوند.
%۶۴
« مولد » کارکنانی که از نظر ایده و پیشنهادهای جدید
هستند، بدون نیاز به روشهای پذیرش طول و دراز و
تفصیلی میتوانند تصمیمات مرتبط با پروژهها را
اتخاذ کنند.
%۷۲
مدیران عالی؛ برای ادامه و تشویق کارکنان نوآور که
ایده و پیشنهادهای خوبی داشته باشند انعطافپذیری
معینی را در اصول، قواعد و روشها تأمین میکنند.
%۶۵
تعداد زیادی مدیر سطح عالی با نوآوری و
خلاقیتهایشان شناخته میشوند.
%۶۵
برای پدیدار ساختن ایدهها و پروژههای نوین،
پاداشهای پولی به طور فشرده مورد استفاده قرار
میگیرد.
%۷۳
کارکنانی که پروژههای نوین موفقی تولید میکنند،
برای تلاشی که میورزند و مایعی که از خود
میگذارند، خارج از سیستم پاداش استاندارد
پاداشهای اضافی دریافتمیدارند.
%۷۴
در شرکت، منابع گزینهای زیادی وجود دارد که
کارکنان بتوانند از نظر مالی به پروژه و ایدههای نوین
خویشپشتیبانی دریافتکنند.
%۷۲
برای ترغیب وتشویق پروژههای جدید، چه
موفقیتآمیز باشد چه نباشد، به کارکنانی که ریسک
میپذیرند پاداشداده میشود.
%۶۵
کارکنان عمومًا هنگامی که ایدههای نوینی
میآفرینند، در مورد ریسکپذیریهای حساب شده
به آنها جسارت و شهامتبخشیده میشود.
%۷۴
ریسکپذیری بهعنوان یک وصف مثبت ارزیابی
میشود.
%۶۴
کارکنی که ایدههای جدید دارد، برای بالندگی این
ایدهها فرصت کافی شناخته میشود.
%۷۳
www.SID.ir
Archive of SID
دانشمدیریت، دوره ٢٠ ، شماره ۷۹ ، زمستان ١٣٨٦
١٣٨
ادامه نگاره( ۱): تحلیل عاملی متعلق به عوامل سازمانی پشتیبانی کارآفرینی درونسازمانی
F6 F5 F4 F3 F2 F عوامل 1
بدون در نظر گرفتن محدودیتهای قلمرو مربوطه
بخشی یا محدودههای وظیفهای، برای ایجاد ایده و
پروژههای جدید، یکتمایلی قابل توجه بین کارکنان
وجود دارد.
%۶۴
در مورد پروژههای جدید، انجام دادن تبادل افکار
کارکنان با کارکنان قسمتهای دیگر پشتیبانی
میشود
%۶۸
شناختن انعطاف امکان تصمیمگیری به کارکنان
% خودم را مانند صاحبکار خود ح  سمیکنم. ۷۶
شرکتم شانس ایجاد و امتحان روشهای خودم را
برایم میدهد.
%۶۶
% شرکتم امکان استفاده از انعطافرا برایم میدهد. ۷۶
شرکتم این امکان را میشناسد که بتوانم تصمیمات
مرتبط با کارم را اتخاذ کنم.
%۷۰
تصمیمات دایر بر این که کارها را چطور انجام دهم
خودم میتوانم اتخاذ بکنم.
%۸۱
عمومًا چیزهایی را که در کارم انجام میدهم خودم
تصمیم میگیرم.
%۸۰
انگیزشکارکنان
% به مهارت و تواناییهای خودم اطمینان دارم. ۶۲
% درشرکتمیخواهمموفق باشمو خودمرا ثابتکنم. ۸۲
% خودم را وقفکار میکنم. ۷۷
% طالبو آماده پذیرشمسوولیتهستم. ۷۸
% پیچیدگی و نامعلومیرا تحمل میکنم. ۵۶
تأمین زمان کافی برای خلاقیت
% میدانم که زمان کافی برای انجام دادن کارهایم دارم. ۶۲
یکزمان بار کاری وجود دارد که میتوانم کارهایم
را به نحوی خوب انجام بدهم.
%۶۰
به این حس دچار نمیشوم که کارهایم را همیشه
تحتیکمحدوده زمانی انجام میدهم.
%۷۴
% کارکنانزمانکافیرابرایحلمسائلخودپیدامیکنند. ۶۶
از میان برداشتن موانع سازمانی
www.SID.ir
Archive of SID
تأثیرات عوامل سازمانی بر نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی ...
١٣٩
ادامه نگاره( ۱): تحلیل عاملی متعلق به عوامل سازمانی پشتیبانی کارآفرینی درونسازمانی
F6 F5 F4 F3 F2 F عوامل 1
در مورد انتظاراتی که در رابطه با کارم از من میرود،
شکو شبههای ندارم.
%۷۱
در رابطه با کاری که انجام میدهم، هیچ ابهامی
وجود ندارد.
%۶۹
انتظارات عملکردی که از من انتظار میرود بطور
واضح میدانم.
%۴۸
پاداشدهی کارکنان
اگر کارهایم را به خوبی انجام بدهم، مدیری که به
% آن وابستهام مسوولیتهای کاریم را افزایشمیدهد. ۶۹
اگر عملکرد کاریم واقعًا بهتر است، مدیرم مرا پاداش
داده و تحسین میکند.
%۵۱
(Eigenvalue) ارزشویژه
(%Variance) درصد واریانس
۱۴/۰۳
۳۸/۹۷
۴/۲۲
۱۱/۷۴
۲/۲۲
۶/۱۸
۴/۶۹
۱/۶۹
۴/۰۴
۱/۴۵
۳/۳۳
۱/۲۰
نگاره( ۲): نتایج تحلیل عاملی متعلق به نتایج بالقوه کارآفرینی درونسازمانی
F2 F رضایتشغلی 1
% کار کردن در این محل کار، مرا خوشحال میکند. ۶۲
% کارم برایم خیلی ارزشدارد. ۵۹
% کاری راکه انجام میدهم برایم جالباست. ۷۷
% کاری را که انجام میدهم، مسوولیتهای مهم را دربر میگیرد. ۷۳
% کارکنان و مدیران دیگر، به کاری که انجام میدهم ارج مینهند. ۸۱
احساسمیکنم که برای شرکتمهم و با ارزشهستم.
رضایتمشتری ادراکشده
% شرکتدر بازار بهعنوان خیلی شایسته شناخته میشود. ۸۰
% مشتریانمان از کالا یا خدماتی که از ما میخرند راضی هستند. ۶۰
% به نیازهای مشتریانمان خیلی بهتر از رقبایمان پاسخ میدهیم. ۸۲
محصول/ خدمات شرکت، متناسب با نیازهای مشتری بوده و به برآورد کردن
نیاز آنها خطاب میکند.
%۷۷
% روابط با مشتری، دراز مدت است. ۷۹
% رابطه قیمت‐ کیفیتمحصول/ خدماتمان، مشتریانمان را راضی میکند. ۵۴
(Eigenvalue) ارزشویژه
(%Variance) درصد واریانس
۶/۷۴
۴۸/۱۶
۱۶
۱۱/۵۳
www.SID.ir
Archive of SID
دانشمدیریت، دوره ٢٠ ، شماره ۷۹ ، زمستان ١٣٨٦
١٤٠
۴. تحلیلهای استنباطی ‐۱
تحقیق به پدیدار ساختن روابط و تأثیرات متقابل بین عوامل سازمانی پشتیبانیکننده
کارآفرینی درونسازمانی با نتایج بالقوه کارآفرینی درونسازمانی معطوفاست. به منظور
بهتر فهمیده شدن ویژگیهای ضابطه این روابط و تأثیرات، تحلیلها بدون توسعه دادن هیچ
فرضیه رسمی انجام شده است. در نگاره ( ۳)، میانگینها، انحرافهای استاندارد و
ضریبهای اطمینان آلفای متعلق به متغیرهای مربوطه نشان داده شده است. برای آزمایش
کردن اطمینان متغیرهای تحقیق، توصیه میشود که ارزشضریب آلفای هریکاز متغیرها
بر روی ۷۰ % باشد. تمامی متغیرهای خارج ازمتغیر پاداشدهی که در تحقیق بررسی شده
استبرروی ۷۰ % اطمینان دارند. در نتیجة تحلیل همبستگی(نگاره ۳)، وجود داشتن
همبستگی بین هر یکاز عوامل سازمانی پشتیبانیکننده کارآفرینی درونسازمانی با نتایج
تثبیت شده است. وجود داشتن یک P<۰/ بالقوه کارآفرینی در سطح معنیداری ۰۱
و تأمین زمان کافی برای (V=۰/ همبستگی زیاد بین شناختن انعطاف توان تصمیمگیری ( ۷۷
با نتایج بالقوه کارآفرینی درونسازمانی مشخصشده است. در تحلیل (V=۰/ خلاقیت ( ۶۸
هیچ نوع همبستگی بین انگیزشو پشتیبانی مدیریتی که از عوامل سازمانی پشتیبانیکننده
کارآفرینی درونسازمانی استیافتنشده است.
نگاره( ۳) : آمارهای توصیفی و تحلیل همبستگی
Coef S.D M عوامل
۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ f.a
* پشتیبانی مدیریتی
* شناختن امکان
انعطافدر
تصمیمگیری
* پاداشدهی
کارکنان
* تأمین فرصت کافی
برای خلاقیت
* از میان برداشتن
موانع سازمانی
* انگیزشکارکنان
* نتایج بالقوه
کارآفرینی
درونسازمانی
۳/۱۶
۳/۵۴
۳/۷۵
۳/۲۴
۳/۳۶
۳/۹۲
۳/۷۱
۰/۷۵
۰/۸۴
۰/۵۶
۰/۸۸
۰/۷۹
۰/۶۰
۰/۵۴
۰/۹۳
۰/۹۴
۰/۵۳
۰/۸۳
۰/۷۷
۰/۷۷
۰/۹۱
۱۰۰۰
۰/۶۵**
۰/۴۸**
۰/۴۸**
۰/۵۲**
۰/۱۳
۰/۵۹**
۱۰۰۰
۰/۳۹**
۰/۶۶**
۰/۶۲**
۰/۴۲**
۰/۷۷**
۱۰۰۰
۰/۴۸**
۰/۴۲**
۰/۳۵**
۰/۵۳**
۱۰۰۰
۰/۵۸**
۰/۳۶**
۰/۶۸**
۱۰۰۰
۰/۳۹**
۰/۶۳**
۱۰۰۰
۱۰۰۰ ۰/۵۳**
* P < ۰/۰۵ ؛** P < ۰/۰۱ ؛N =۹۴
www.SID.ir
Archive of SID
تأثیرات عوامل سازمانی بر نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی ...
١٤١
۴. نتایج تحلیل رگرسیون ‐۲
تحلیل همبستگی نشان میدهد که عوامل سازمانی بر نتایج بالقوه کارآفرینی
درونسازمانی مثبتتأثیر گذاشته است. در نتیجة عمیق ساختن تحلیلها در این موضوع،
رسیدن به اطلاعاتی که تا نهایتدرجه سودمند استامکانپذیر خواهد شد و با این اندیشه،
برای تعیین کردن این که هر نوع رابطه معنیداری بین عوامل سازمانی پشتیبانیکننده
درونسازمانی با نتایج بالقوه کارآفرینی درونسازمانی وجود دارد یا نه، تحلیل رگرسیون
که F و ارزش R انجام شده است. همچنان که در نگاره ( ۴) مشاهده میشود، ارزش 2
بیانگر درصد توضیحدهنده واریانسمتغیر نتایج بالقوه کارآفرینیای که در مدل بهعنوان
=۰/ متغیر وابسته است، به ترتیب ۷۲۴
و ۶۸۲ R2 یافت شده است و مدل به طور F=۳۷/
معنیداری نشان داده است. در نتیجه تحلیل، وجود داشتن P<۰/ آماری در سطح ۰۱
بین شناختن امکان انعطافدر تصمیمگیری، تأمین فرصت (P۰/ رابطهای معنیدار ( ۰۱
کافی برای خلاقیتو انگیزشبا نتایج بالقوه کارآفرینی داخل کسبو کار یافتشده
تأمین فرصتکافی ،(ß=۰/ است. دادن امکان انعطافدر تصمیمگیری به کارکنان ( ۳۷
تثبیت شده (ß=۰/ و برانگیختن شان ( ۲۰ (ß=۰/ برای امکان پدیدار ساختن خلاقیتشان ( ۱۷
است که تأثیر مثبت بر نتایج بالقوه کارآفرینی داشته است. در مقابل هیچ نوع رابطهی
معنیداری بین حمایتمدیریتی، پاداشدهی و از میان برداشتن موانع سازمانی با نتایج بالقوه
کارآفرینی درونسازمانی پیدا نشده است.
نگاره( ۴): نتایج تحلیل رگرسیون معطوفبه تعیین کردن روابط
(متغیر وابسته: نتایج بالقوه کارآفرینی درونسازمانی)
F ارزش β متغیرهای مستقل ارزش
پشتیبانی مدیریتی


درباره وبلاگ


*با عرض سلام خدمت شما دوست عزیز*
امیدواریم که از خواندن این مطالب لذت ببرید
و لحظه های خوبی را سپری کنید

مدیران وبلاگ :
عمو سعید
عمو مجید

مدیر وبلاگ : saeed khaki
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما دوست عزیز راجع به این وبلاگ چیه؟نظر شما دوست عزیز راجع به این وبلاگ چیه؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
ارتباط با majid shabanpor
ارتباط با saeed khaki
gunner2066چت روم وبلاگ


فال امروز


.دریافت کد
abzareweb
ابزار وب

تعبیر خواب آنلاین

تماس با ما
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران